Regulamin sklepu internetowego Giełda Eventów Elżbieta Fijołek obowiązujący od dnia 1 lutego 2018 r.

Sklep  internetowy  działający  pod  adresem  www.meskimeeting.pl prowadzony  jest  przez Giełda Eventów Elżbieta Fijołek z siedzibą w Gałęzów 14, 23-100, powiat lubelski, woj. lubelskie; Numer NIP 713-291-92-06; Numer REGON 061408707; tel:  510 911 975; e-mail: biuro@gielda-eventow.pl

 • 1 Definicje
 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w  wypadkach  przewidzianych przez  przepisy  powszechnie  obowiązujące  także  osoba  fizyczna  posiadająca  ograniczoną  zdolność  do  czynności prawnych;  osoba  prawna;  albo jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konferencja- organizowane przez Usługodawcę wydarzenie pod nazwą ‘Kobiecy Meeting’. Jest to wydarzenie komercyjne, na które obowiązują uczestnika płatne bilety wstępu, będące przedmiotem zamówienia.
 6. Uczestnik- osoba deklarująca udział w Konferencji.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 8. Sklep internetowy, Sklep – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kobiecymeeting.pl
 9. Sprzedawca, Usługodawca – Giełda Eventów Elżbieta Fijołek z siedzibą w Gałęzów 14, 23-100, powiat lubelski, woj. lubelskie; Numer NIP 713-291-92-06; Numer REGON 061408707; tel:  510 911 975; e-mail: biuro@gielda-eventow.pl
 10. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży usługi zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie elementy i funkcjonalności strony internetowej; rodzaj płatności; dane kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a Sprzedającym.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. 2) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 16.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyżej. 3) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

 1. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 2. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do konta, pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca konta.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.bielak@gielda-eventow.pl żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 4. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli ojej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 

 

 • 3 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienia w Sklepie Klient może składać za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kobiecymeeting.pl poprzez wybranie ścieżki zakupów bez rejestracji, uzupełniając dane niezbędne do rejestracji Uczestnika i ewentualnego wystawienia dokumentu księgowego.
 3. Zamówienia na stronie internetowej są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Realizacja zamówień i obsługa Klienta prowadzona jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Niezbędnym elementem procedury  składania  zamówienia  jest  zapoznanie  się  i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co  Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie  pole  przed  finalizacją  zamówienia.  Brak  akceptacji  przez  Klienta niniejszego  Regulaminu  w  toku  procedury  składania  zamówienia  uniemożliwia skorzystanie z możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Elementem procedury składania  zamówienia  jest  również  podanie  przez  Klienta  jego danych  osobowych  wskazanych  w  formularzu  zamówienia  oznaczonych  jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją  zamówienia,  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Klienta  podanych podczas  składania  zamówienia  w  celu  realizacji  i  obsługi  zamówienia  złożonego  w Sklepie  internetowym.  Podanie  danych  osobowych  oznaczonych  jako  obligatoryjne  jest dobrowolne,  jednakże  konieczne  w  celu  złożenia  zamówienia.  Podanie  danych osobowych  nieoznaczonych  jako  obligatoryjne  jest  dobrowolne  i  nie  jest  konieczne  do złożenia zamówienia.
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. wybór ilości biletów wstępu;
  2. wybór rodzaju płatności;
  3. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość anulowania lub modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru elementów strony internetowej. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 8. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie usługi oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za dodatkowe usługi, koszty płatności itp. Są  to całkowite  koszty,  które  Klient  zobowiązany  jest  zapłacić  wraz  z  należnymi  podatkami  i kosztami dostarczenia towaru.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.
 • 4 Ceny i metody płatności
 1. Cena Biletu wstępu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
 • płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie:
 • pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Transferuj.pl  – Krajowy  Integrator  Płatności  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Poznaniu  (adres  siedziby:  ul.  Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań  –  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 PLN w całości opłacony, NIP: 7773061579.
 • com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPal.com – adres siedziby: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A . przy 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg
 1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
 2. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Na wszystkie zakupione bilety wstępu sklepie internetowym meskimeeting.pl wystawiane są faktury VAT.
 4. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura.
 5. Kupujący akceptuje otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.
 • 5 Przedmiot i czas realizacji umowy

Zrealizowanie biletu wstępu na Spotkanie

 1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie biletu wstępu na wydarzenie w formie spotkania, które odbędzie się 17 czerwca 2016 r.
 2. Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy może wymagać nieznacznych zmian w programie spotkania.
 3. Udział w spotkaniu zawiera uczestnictwo w prelekcjach oraz poczęstunku.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikowi wszelkich informacji, materiałów, i powiadomień na stronie internetowej wydarzenia.
 • 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in.: e-mailem na adres: a.bielak@gielda-eventow.pl (wówczas Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy) lub pocztą na adres: Giełda Eventów Elżbieta Fijołek, Farmaceutyczna 13, 20-706 Lublin.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć za pomocą niniejszego wzoru oświadczenia o odstąpieniu. (pobierz oświadczenie)
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1)  świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Klient zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu spełnionych świadczeń.
 3. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie Klienta, a tego współdziałania brak, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 • 8 Reklamacje
 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:

Zawiadomienia o niezgodności produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  a.bielak@gielda-eventow.pl lub też pisemnie na adres: Giełda Eventów Elżbieta Fijołek, Farmaceutyczna 13, 20-706 Lublin.

 1. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 • 9 Prawa autorskie i pokrewne
 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.
 3. Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do strony internetowej wykonanej przez Sprzedawcę.
 4. Autorskie prawa osobiste związane z wykonanym serwisem pozostają przy Sprzedawcy.
 • 9 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Giełda Eventów Elżbieta Fijołek z siedzibą w Gałęzów 14, 23-100, powiat lubelski, woj. lubelskie; Numer NIP 713-291-92-06; Numer REGON 061408707; tel:  510 911 975; e-mail: biuro@gielda-eventow.pl
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 6. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 7. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w szczególności pisemnie na adres: Giełda Eventów Elżbieta Fijołek, ul. Farmaceutyczna 13, 20-706 Lublin lub elektronicznie na adres: a.bielak@gielda-eventow.pl
 • 11 Polityka prywatności
 1. Giełda Eventów Elżbieta Fijołek z siedzibą w Gałęzowie wykorzystuje pliki typu  cookies,  czyli  małe  pliki  tekstowo-numeryczne,  które  są zapisywane  przez  system  teleinformatyczny  w  systemie  teleinformatycznym użytkownika  (na  komputerze,  telefonie  lub  innym  urządzeniu  Użytkownika,  z  którego dokonano  połączenia  z  Serwisem)  podczas  przeglądania  Sklepu internetowego  i  pozwalają  na  późniejszą  identyfikację  użytkownika  w  przypadku ponownego  połączenia  ze Sklepem  z  urządzenia  (np.  komputera,  telefonu),  na  którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają  dane  dotyczące  korzystania  ze Sklepu  przez  użytkownika,  a  ich  głównym  celem  jest  ułatwienie  użytkownikowi korzystania  ze Sklepu,  dostosowywanie  strony Sklepu  do  potrzeb  i  oczekiwań  danego użytkownika ,  badanie  ruchu  użytkowników  w  ramach Sklepu.
 3. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez użytkownika  poprzez  odpowiednie  ustawienia  oprogramowania,  w szczególności  przeglądarki internetowej, zainstalowanego w  urządzeniu telekomunikacyjnym  wykorzystywanym  przez  użytkownika  do  przeglądania  zawartości Serwisu.
 5. Użytkownik Sklepu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez  takie  jej  ustawienia,  aby  blokowała  cookies  lub  ostrzegała użytkownika  przed  zapisaniem  pliku  cookies  na  urządzeniu,  z  którego  korzysta  do przeglądania  zawartości  Sklepu.  W  takim  przypadku  może  się  jednak  zdarzyć,  że korzystanie  ze Sklepu będzie  mniej  wydajne, użytkownik  nie  będzie  miał  dostępu  do  niektórych  treści,  a  w  skrajnych  przypadkach może  zostać  całkowicie  zablokowane  poprawne  wyświetlanie  strony Sklepu.

 

 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
 • 13Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2016 roku i jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu www.meskimeeting.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.